Як відомо, у вересні 2016 року відбулися перші засідання Комісії з державного визнання документів про вищу духовну освіту та Комісії з державного визнання документів про наукові ступені та вчені звання, що ознаменувало початок здійснення державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами.

Нагадаємо, що влітку 2014 року було ухвалено Закон України «Про вищу освіту», який вперше в історії нашої держави передбачив виділення «Богослов’я» в окрему галузь знань, проходження вищими духовними навчальними закладами процедури ліцензування та акредитації при збереженні їхніх особливостей, можливості створення та діяльності аспірантури, докторантури, спеціалізованої вченої ради за галуззю знань «Богослов’я», а також можливість державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання осіб, які на день набрання чинності цим Законом здобули освіту, захистили дисертації на здобуття наукових ступенів та отримали вчені звання у вищих духовних навчальних закладах. Відповідно до вказаного Закону, у серпні 2015 року Кабінетом Міністрів України було ухвалено постанову № 652 «Про державне визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами», якою затверджено відповідний порядок.

На виконання Закону і вказаної постанови Міністерством освіти і науки у 2016 році затверджено положення про комісії з державного визнання документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання, видані вищими духовними навчальними закладами, сформовано персональний склад цих комісій. До складу комісій увійшли представники Міністерства, Громадської ради з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями, релігійних спільнот, а також вищих навчальних закладів, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у галузі знань «Богослов’я», що дозволило забезпечити високу фаховість комісій, а відтак якість і результативність їхньої роботи.

За півтора роки до Комісії з державного визнання документів про вищу духовну освіту надійшло близько 1700 справ, з них на сьогодні відповідно до наказів Міністерства ухвалено позитивне рішення щодо державного визнання 1013 дипломів вищих духовних навчальних закладів, готуються накази про державне визнання ще 297 дипломів, близько 300 справ знаходиться у роботі. Комісією з державного визнання документів про наукові ступені та вчені звання за вказаний період визнано 83 диплома про присудження наукових ступенів та 19 документів про присвоєння вчених звань.

Робота вказаних комісій стала гідним наслідування прикладом ефективної співпраці та взаєморозуміння між представниками різних релігійних спільнот.

Важливо відзначити, що якщо ліцензування та акредитація духовних навчальних закладів здійснюється і у деяких інших пострадянських країнах, то Україна є нині єдиною країною, у якій здійснюється державне визнання раніше виданих дипломів духовних навчальних закладів.

Крім того, за вказані півтори роки відбулося подальше удосконалення нормативної бази стосовно процесу державного визнання зазначених документів.

Насамперед, важливою подією у цьому контексті, як і для подальшого розвитку системи освіти України взагалі, стало ухвалення у вересні 2017 року Верховною Радою України Закону України «Про освіту». Вказаним Законом, зокрема, було внесено зміни до Закону України «Про вищу освіту», згідно з якими вченим радам вищих навчальних закладів надано право приймати остаточні рішення про визнання документів про вищу освіту, виданих закладами вищої духовної освіти під час зарахування вступників на навчання, а процес визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, видані вищими духовними навчальними закладами, поширено на відповідні документи, видані до 1 вересня 2018 року (до вказаних змін процес державного визнання стосувався документів, виданих до набуття чинності Закону «Про вищу освіту», тобто до 6 вересня 2014 р.).

Поширення процесу визнання документів, виданих вищими духовними навчальними закладами, на документи, видані до 1 вересня 2018 р. дає можливість вирішити проблему з випускниками 2014-2018 років, а духовним навчальним закладам впродовж 2018 року розпочати процедуру ліцензування з подальшою акредитацією для вирішення питання визнання дипломів їхніх випускників після вказаної дати.

Крім того, зміни було внесено як до вищезазначеної постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 652, так і до наказу Міністерства освіти і науки «Деякі питання державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання» від 8 квітня 2016 р. № 381, який визначає порядок роботи комісій з державного визнання відповідних документів.

Відповідно до вказаних нормативних документів, для державного визнання документа про вищу духовну освіту до Міністерства освіти і науки України у зброшурованому вигляді у швидкозшивачі без зав’язок подаються такі документи:

1) заява власника документа про вищу духовну освіту встановленого Міністерством зразка (із зазначенням адреси, контактного телефону та (за наявності) адреси електронної пошти) (додаток 1);

2) клопотання релігійного центру (управління) (за наявності);

3) засвідчені в установленому порядку:

копія документа про вищу духовну освіту, виданого до 1 вересня 2018 р.;

копія додатка до документа про вищу духовну освіту або іншого документа, що містить інформацію про освітній рівень, кваліфікацію, тривалість, обсяг і зміст освітньої програми;

копія першої сторінки паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу власника документа про вищу духовну освіту;

копія документа про зміну імені власника документа про вищу духовну освіту (за наявності);

копія документа про повну середню освіту;

копія документа про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти, на основі якого здобувалася вища духовна освіта (за наявності);

4) копії зазначених у підпунктах 1—3 цього пункту документів та їх переклад на українську мову у разі видання таких документів іноземними вищими духовними навчальними закладами;

5) документ банківської установи про оплату адміністративної послуги з державного визнання документів про вищу духовну освіту. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 550 розмір плати за надання Міністерством освіти і науки України адміністративної послуги з визнання документів про вищу духовну освіту, виданих вищими духовними навчальними закладами, становить для фізичних осіб три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян (51 грн.).

Плата за адміністративну послугу з державного визнання документів про вищу духовну освіту вноситься на рахунки територіального органу Державного казначейства. Призначення платежу: «Плата за надання інших адміністративних послуг». Для здійснення платежу необхідно попередньо зайти на сайт Держаної казначейської служби України: http://treasury.gov.ua/main/uk/publish/category/24602, вибрати відповідну область чи м. Київ, далі на сайті відповідного територіального управління Казначейства зайти у розділ "Реквізити рахунків" і вибрати "Реквізити рахунків для обліку доходів (місцевий бюджет)". У файлі, що відкриється, вибрати рахунок місцевого територіального підрозділу Казначейства, відповідно до місця, де буде здійснюватися платіж, і МФО.

Документи, подані не у повному обсязі або не у зброшурованому вигляді повертаються особі, яка їх надіслала, без розгляду.

Для державного визнання документа про науковий ступінь до Міністерства освіти і науки України подається атестаційна справа, яка складається з таких документів:

1) клопотання власника документа про науковий ступінь (або клопотання з основного місця роботи особи, або клопотання релігійного центру) (додатки 2-3);

2) засвідчені в установленому порядку:

копія першої сторінки паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу власника диплома про науковий ступінь;

копія документа про зміну імені власника диплома про науковий ступінь (за наявності);

копія диплома про науковий ступінь, отриманого до 1 вересня 2018 р.;

копія документа про вищу освіту державного зразка або свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту у разі визнання диплома доктора філософії (кандидата наук);

копія диплома доктора філософії (кандидата наук) у разі визнання диплома доктора наук;

копії письмових відгуків офіційних опонентів (рецензентів) (за наявності);

копія рішення спеціалізованої вченої ради (за наявності);

перелік наукових праць за темою дисертації (за наявності);

копія документа про реєстрацію статуту (положення) відповідного духовного навчального закладу відповідно до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (за наявності);

3) копії зазначених у підпунктах 1—3 цього пункту документів та їх переклад на українську мову у разі видання таких документів іноземними вищими духовними навчальними закладами;

4) опис документів атестаційної справи за встановленою формою (додаток 5).

Атестаційну справу брошурують у швидкозшивач без зав’язок. Обкладинка атестаційної справи оформляються за встановленою формою (додаток 6).

До атестаційної справи додаються примірник дисертації (монографії), за результатами захисту якої особі було присуджено науковий ступінь, та копії опублікованих наукових статей за темою дисертації (за наявності), засвідчені в установленому порядку.

Для державного визнання документа про вчене звання до Міністерства освіти і науки України подається атестаційна справа, яка складається з таких документів:

1) клопотання власника документа про науковий ступінь (або клопотання з основного місця роботи особи, або клопотання релігійного центру) (додатки 2, 4);

3) засвідчені в установленому порядку:

копія першої сторінки паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу власника диплома про вчене звання;

копія документа про зміну імені власника диплома про вчене звання (за наявності);

копія документа про вчене звання, отриманого до 1 вересня 2018 р.;

копія документа про присвоєння вченого звання доцента у разі визнання документа про присвоєння вченого звання професора;

копія диплома доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук державного зразка;

копія документа, на підставі якого особі видано документ про вчене звання;

перелік опублікованих наукових праць;

копії наказів (інших документів) про зарахування на посади під час провадження науково-педагогічної діяльності;

копія документа про реєстрацію статуту (положення) відповідного духовного навчального закладу відповідно до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (за наявності);

2) копії зазначених у підпунктах 1—3 цього пункту документів та їх переклад на українську мову у разі видання таких документів іноземними вищими духовними навчальними закладами;

3) опис документів атестаційної справи за встановленою формою (додаток 5).

Атестаційну справу брошурують у швидкозшивач без зав’язок. Обкладинка атестаційної справи оформляються за встановленою формою (додаток 7).

До атестаційної справи додаються копії опублікованих наукових статей, засвідчені в установленому порядку.

Вищевказані документи надсилаються (подаються) до Міністерства освіти і науки України за адресою пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135.

Контактна особа з питань, пов’язаних з поданням вищезазначених документів: Решетніков Юрій Євгенович, тел.: (067) 503-20-05, ел. пошта: yresh07@gmail.com

Юрій Решетніков


Додаток 1

Міністерство освіти і науки України
Департамент вищої освіти

_________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові особи)
_________________________________________
(місце проживання (перебування) особи)
_________________________________________
(контактний телефон)
_________________________________________

(електронна адреса (за наявності))

ЗАЯВА

Прошу визнати документ про вищу духовну освіту ___________________

(серія і номер диплома)

___________________________________________________________, виданий

(прізвище, ім’я та по батькові особи)

___________________________________________________________________

(найменування закладу вищої духовної освіти)

___ ____________ _______ року.

___________________ _____________

(дата) (підпис)

Додаток 2

Міністерство освіти і науки України
Департамент атестації кадрів
вищої кваліфікації та ліцензування
_______________________________
(прізвище, ім’я та по батькові особи)
___________________________________
(місце проживання (перебування) особи) ______________________________
(контактний телефон)
______________________________
(електронна адреса (за наявності))

КЛОПОТАННЯ

Прошу визнати _____________________________ ___________________

(назва документа про науковий ступінь / вчене звання, серія і номер документа)

___________________________________________________________, виданий

(прізвище, ім’я та по батькові особи)

___________________________________________________________________

(найменування закладу вищої духовної освіти)

___ ____________ _______ року.

 ___________________ _____________

(дата) (підпис)

   

Додаток 3

Клопотання

релігійного центру (управління)

(на бланку релігійного центру (управління))

Міністерство освіти і науки України

Департамент атестації кадрів

вищої кваліфікації та ліцензування

Про атестаційну справу

Надсилаємо атестаційну справу щодо державного визнання документа про науковий ступінь _____________________________________________

(науковий ступінь, галузь науки)

за спеціальністю __________________________________________________

(назва спеціальності)

_________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові особи)

Назва дисертації -

_________________________________________________________________

Додатки:

1. Атестаційна справа згідно з описом.

2. Дисертація (паперовий примірник).

3. Копії опублікованих наукових статей.

Керівник ____________ ____________________

(підпис ) (прізвище, ініціали)

Додаток 4

Клопотання

релігійного центру (управління)

(на бланку релігійного центру (управління))

Міністерство освіти і науки України

Департамент атестації кадрів

вищої кваліфікації та ліцензування

Про атестаційну справу

Надсилаємо атестаційну справу щодо державного визнання документа про вчене звання ____________________________________________________

(вчене звання, назва кафедри або спеціальності)

________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові особи)

Додатки:

1. Атестаційна справа згідно з описом.

2. Копії опублікованих наукових статей.

Керівник ____________ ____________________

(підпис ) (прізвище, ініціали)

 

 

 Додаток 5ОПИС
документів атестаційної справи

____________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові особи)

№ з/п

Назва документа

Кількість аркушів

Порядкові номери аркушів документів атестаційної справи
(з ___ по ____)

1

2

3

4

До опису внесено ______ документів на ________ аркушах з метою державного визнання документа про науковий ступінь або вчене звання з використанням таких категорій персональних даних: прізвище, ім’я, по-батькові, паспортні дані, освіта, професія, спеціальність, кваліфікація, трудовий стаж.

Власник документів

_____________
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

_____________________
(число, місяць, рік)

Примітки:


1. Чисті аркуші справи не нумерують й до опису не вносять.

2. Нумерація аркушів атестаційної справи повинна бути наскрізною.

3. У разі подання клопотання релігійним центром (управлінням) опис підписується уповноваженою особою закладу вищої духовної освіти та скріпляється печаткою закладу (за наявності).

4. Усі виправлення в описі мають бути зазначені, засвідчені підписом власника документа або уповноваженою особою закладу вищої духовної освіти та скріплені печаткою закладу (за наявності).

Додаток 6

Обкладинка атестаційної справи

щодо державного визнання документа про науковий ступінь


АТЕСТАЦІЙНА СПРАВА

щодо державного визнання документа про науковий ступінь

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

__________________________________________________________________

(науковий ступінь, галузь науки)

(найменування закладу вищої духовної освіти, в якому присуджено науковий ступінь)

Назва дисертації___________________________________________________

№ справи_________________________________

(заповнює МОН України)

Рік

Примітка. Якщо подається клопотання релігійного центру (управління), зверху на обкладинці атестаційної справи щодо державного визнання документа про науковий ступінь зазначається повне найменування закладу вищої духовної освіти, в якому працює особа.

Додаток 7

Обкладинка атестаційної справи

щодо державного визнання документа про вчене звання

АТЕСТАЦІЙНА СПРАВА

щодо державного визнання документа про вчене звання

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

__________________________________________________________________

(вчене звання, кафедра або спеціальність)

(найменування закладу вищої духовної освіти, в якому присвоєно вчене звання)

№ справи_________________________________

(заповнює МОН України)

Рік

Примітка. Якщо подається клопотання релігійного центру (управління), зверху на обкладинці атестаційної справи щодо державного визнання документа про вчене звання зазначається повне найменування закладу вищої духовної освіти, в якому працює особа.

Фото olevsk-vlada.gov.ua

Теги: